Jdi na obsah Jdi na menu

1.Úvod

 

„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“

 Evangelium Matouše 5,5

 

 Tento verš byl vybrán na sborovém vánočním večeru jako heslo pro náš sbor pro tento rok 2009. Tichost v duchu tohoto citátu neznamená mlčení, není to ani výpadek aktivity, nebo tiché neodporování zlu. Je to spíš křesťanský způsob života. Nehalasné, prosté následování Krista, prostřednictvím vytrvalosti, trpělivosti a věrnosti i v těch malých a všedních věcech našeho každodenního života. V tomto duchu tichosti můžeme vést život našeho sboru i tento rok, kdy si budeme připomínat 59 výročí jeho založení a 40 výročí rekonstrukce našeho kostela.

 

2.Sboroví pracovníci

 Jsme vděční za naše sborové pracovníky. I z toho důvodu, že jsou to dobrovolníci, kteří se zřekli nároku na finanční odměnu za svoji službu. Jsou to : pokladník Janina Kolarzová, správce hřbitova Jan Pieter a jeho spolupracovník Petr Liberda,  Petr Folwarczný a jeho spolupracovník Kamil Ondraczka, kteří udržují trávník na sborové hřišti,  varhaník Pavla Heczková, vedoucí nedělní školy Veronika Tyrlíková s týmem spolupracovníků, vedoucí  modlitební skupiny Jiří Folwarczný, vedoucí skupiny maminek Marika Folwarczná, vedoucí skupiny manželských párů Rostislav a Iveta Kiszovi, vedoucí skupiny sester Gabriela Ciesarová, vedoucí pěveckého sboru Michal Sikora, vedoucí ženského sborku Monika Sabelová, vedoucí dětského sborku Světlušky  Karin Heczková. O projekt Adopce na dálku, ve kterém podporujeme 2 nepálské děti, se stará Martina Dordová a Magda Kolarzová.  Petr Folwarczný společně s redakčním týmem tiskne náš sborový časopis Gutský poslík, jak i další publikace, jakými jsou Program bohoslužeb, anebo tato Zprávu ze života sboru, kterou letos poprvé vydáváme tiskem. Je potřeba také zmínit, že nemáme stálého kostelníka, v přípravě kostela na nedělní bohoslužby se tak během roku střídají naši presbyteři.

 

 

 

3.Presbyterstvo

Rok 2008 byl druhým rokem ve čtyřleté kadenci našeho presbyterstva. Máme tyto presbytery : kurátora Miroslava Tyrlíka, zástupce kurátora Rostislava Kiszu, dále Eduarda Brzežka, Jiřího Folwarczného, Petra Folwarczného, Jana Kiszu, Romana Lasotu, Petra Liberdu, Jana Pietra, Denisu Pszczolkovou.  Zástupci presbyterů jsou : Martina Dordová, Daniel Folwarczný, Kamil Ondraczka, Michal Sikora, Roman Tyrlík.

 

4.Majetek sboru

 

Majetek sboru tvoří :  kostel a pozemek

 hřbitov ( ve správě sboru )

 farní budova, garáž, zahrada

 hříště vedle kostela

 a pozemek pod parkovištěm v pronájmu

 

5.Bohoslužby

 V roce 2008 se v našem kostele, nebo na faře konalo 67 bohoslužeb s průměrnou účastí 64 sborovníků na jedné bohoslužbě.

 

6.Zpověď a Večeře Páně 

Ke Zpovědi a Večeři Páně jsme mohli v průběhu roku přistoupit 11x. Průměrná účast při jedné Zpovědi a Večeři Páně byla 32 účastníků.

 

 

7. Nedělní besídka

 

Děti se schází na Nedělní Besídce během bohoslužeb v 9:30 hod. na faře. Po společné chvilce zpěvu a her se děti rozdělí na dvě skupinky – do 6let a výše. Nedělní besídku /dále jen NB /, navštěvuje nepravidelně 30 dětí, z toho 12 dětí do 6 let. Těmto předškolním dětem se věnuje G.Ciesarová, K.Heczková, W.Kolarzová. Dětem školního věku pak I.Kiszová a V.Tyrlíková. Vedoucí NB pro školní rok 2007/2008 byla I.Kiszová, pro letošní rok 2008/2009 V.Tyrlíková.

 Kromě NB na kterých si děti společně zazpívají, zasoutěží a vyslechnou biblický příběh, si také děti připravují programy na vystoupení v kostele, vyrábějí dárečky na Den matek. Děti vystupovaly na Velikonoční a Vánoční svátky, na Den matek, na Rodinném dnu a zahájení školního roku.  

 V roce 2008 jsme také připravili nejen pro „naše“ děti, ale také děti z vesnice : Velikonoční slavnost – která se konala v PZKO – na Velký čtvrtek, Archeologické léto - tři prázdninové odpoledne pod stanem vedle kostela, Indiánský tábor – 5 denní prázdninový pobyt na chatě Boszczyk v Tyře a podzimní drakiádu, která se pro nepřízeň počasí konala v prostorách fary a taky nemohla chybět Vánoční besídka pro děti na faře. K větším akcím využíváme pomoci místního pastora a dalších ochotných mladých lidí.

 Tímto chceme také poděkovat za dvě sbírky během roku určené pro NB a za příspěvky dětí do kasičky na NB. Tyto peníze využíváme k nákupu materiálů pro běžný provoz NB, k zakoupení různých odměn, vánočních dárků a pokrytí společných akcí. Také jsme zakoupili bezdrátový mikrofon, který děti využívají během svých vystoupení. 

 Děkujeme za Vaše modlitby a i tento rok chceme využít k předávání evangelia dětem a prožít spolu hezké požehnané chvíle.

  Za tým pracovníků NB Veronika Tyrlíková

 

8. Výuka náboženství

 Výuka náboženství v rámci našeho sboru probíhá na dvou místech. V mateřské škole v Gutech a na Základní škole v Oldřichovicích.  V mateřské škole se hodiny křesťanské výchovy účastní 1x za týden asi 20 dětí. V základní škole v Oldřichovicích probíhá vyučování ve dvou skupinách. První skupinu, kterou tvoří zejména žáci 1-2 třídy navštěvuje 16 dětí, druhou skupinu, kterou tvoří žáci 3 – 5 třídy navštěvuje rovněž 8 dětí. Z těchto 24 dětí, je jich z Gutů 17.  Vyučování náboženství v mateřské škole i v základní škole vede pastor Vlastimil Ciesar.

 

 

9. Konfirmace

Ve školním roce 2007/8 jsme konfirmandy neměli. V tomto školním roce 2008/9 se ke konfirmaci připravuje 8 konfirmandů: Jaromír Kahoun, Jan Gryga, Miroslava Šanderová, Daniel Wiszczor, Monika Galaczová, Daniel Badura, Nikol Steblová a Jiří Rucki.

 

 

 

 

10-11. Dorost-mládež

Około 10 młodych ludzi w naszym zborze spotyka się regularnie każdy piątek na farze, by rozważać nad słowem Bożym i razem chwalić Boga poprzez pieśni, uczyć się wierszy biblijnych na pamięć. W tym roku zostaliśmy zaproszeni do sąsiedniego zboru w Ligotce Kameralnej na spotkanie dorostu, gdzie zapoznaliśmy się z dalszymi młodymi ludźmi. Na zakończenie roku szkolnego spotkaliśmy się przy ognisku. W czasie wakacji pojechaliśmy na Słowacje do Sulova, gdzie spędziliśmy tydzień z Bogiem. Jesienią wróciliśmy na Słowacje i poszliśmy na ruiny zamku na Lietawe-jest to 2 największy zamek na Słowacji. Ostatni dzień w roku także spędziliśmy razem. Chociaż nas nie jest zbyt wiele, chcemy służyć w naszym zborze i prosimy was o wspieranie nas modlitwami.

 

12.Biblické hodiny

 Biblické hodiny probíhaly i v minulém roce jako obvykle 2.a 4. neděli v měsíci odpoledne na faře. O jejich vedení se starají presbyteři. Mnozí z nich na biblických hodinách slouží výkladem Božího slova, někteří z nich, v rámci výměn, slouží na biblických hodinách také v jiných sborech naší církve. Vedle biblických přednášek se snažíme do programu zařazovat také hudební vystoupení domácích, nebo pozvaných hostů, občas připravujeme program pro děti, film, nebo biblickou soutěž. Průměrně se biblických hodin účastní asi 30 sborovníků.

 

13. Zpěv a hudba

 

Rok 2008 smíšeného pěveckého sboru

  

Když se člověk dívá zpět, vyhodnocuje to, co se mu vrylo do paměti. Spousta ostatních maličkostí, úspěchů i neúspěchů, obětování času i sebezapření, se zapomíná. Služba v pěveckém sboru je však hlavně o těchto maličkostech. 

I v minulém roce 2008 těch několik vystoupení bylo zaplaceno, někdy vypadající nekonečnou přípravou, upozorňování na "nepodstatné" detaily, atd. Vše tedy začínalo na zkouškách. Díky Bohu, že většina z členů vidí dochvilnost, jako kdyby se jednalo o setkání s Pánem, kterého by si nedovolili nechat čekat.

Smíšený pěvecký sbor se tedy scházel pravidelně nepravidelně v pátek v 19:00hod. a někdy ve středu v 19:00hod., kde se připravoval na svou službu při vystoupeních na bohoslužbách, církevních svátcích, i pozváních na setkání v jiných sborech naší církve. Zmínil bych zde setkání na Koncertu pěveckých sborů v Třinci. Pozn.:Pro fanoušky bych chtěl oznámit, že je ještě k dispozici několik kusů kalendářů na tento rok s portrétem pěveckého sboru, jako vzpomínka na tento koncert.

Dnešní svět zmaten z dopadu ekonomické krize je příkladem i nám. Nebezpečný dostatek všeho valící se do záhuby byl přibrzděn. Možná i my jsme si zvykli na životní standard, který s upřímnou vírou, sebezapřením, Boží bázní, nesením kříže, má již málo společného. Zkusme přehodnotit svoji obecnou kritiku na sebekritiku, svoji pasivitu na dávání, svá naříkání na vděčnost. „Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po Jeho cestách!“ (Žalm 128:1), je slovo k Nám pro rok 2009. Čas druhého příchodu Pána Ježíše se blíží. Na jakých cestách jsi k zastižení? A jak se žilo tobě v minulém roce?

  Michal Sikora

 

Dívčí sborek

Dívčí sborek se v roce 2008 zapojil do služby ve sboru i mino něj. S děvčaty jsme vystoupily na bohoslužbách na Karmelu a na velikonoční bohoslužbě v Třinci. Pár vystoupení jsme měly i u nás ve sboru. Cílem naší služby byla oslava Božího jména a povzbuzení posluchačů. Do služby ve sborku se zapojily: Gabka Ciesarová, Karin Heczková, Magda a Wiolka Kolarzové, Denisa a Katka Pszczolkové, Lenka Sikorová, Monika Sabelová.

 Monika Sabelová

 

 

Světlušky

 

Na podzim roku 2008 vznikl v našem sboru dětský pěvecký sbor Světlušky, který slouží na různých společných chvílích. Pravidelné zkoušky se konají vždy v neděli po nedělní besídce. Členy tohoto sboru jsou: Danek Szokala, Gabka Kiszová, Katka Pszczolková, Klárka Ciesarová, Markétka Turoňová, Marek a Terezka Tyrlíkovi. Sborek Světlušky doprovází na varhany Marika Folwarczná. Touhou dětí je přidat svůj hlas ke chvále Božího jména a svým světlem ukazovat na Pána Ježíše Krista.

  Karin Heczková

 

 

 

 

 

14. Život sboru

 

14.1 Modlitební týden

Jako každý rok, i ten minulý jsme zahájili společnými modlitbami v rámci Aliančního týdne modliteb. 8.ledna 2008 nás navštívili hosté ze SCEAV z Nebor. Ve čtvrtek 10.ledna jsme navštívili sbor SCEAV v Oldřichovicích.  Tématem modlitebního týdne byl „Návrat ztracených synů“ , podle známého podobenství z Evangelia Lukáše 15.kapitoly.

 

 

 

14.2 Postní pátky

 V postním období jsme se věnovali známým 7 Slovům Pána Ježíše Krista z kříže. Na námět posledních Ježíšových slov z kříže u nás kázali : pastor Tomáš Tyrlík, pastor Bohuslav Koukol, pastor Roman Brzezina, pastor Stanislav Kaczmarczyk, pastor Boleslav Firla a pastor Jan Hracki. Přednášky byly zaznamenány na CD disky a jsou k dispozici. V letošním roce v této tradici tématických postních zastavení pokračujeme. Probíráme známe Ježíšovy výroky „Já jsem“.

 

 14.3  Sborový den

 Uskutečnil se v neděli 15.června. Našim hostem byl pastor Roman Raszka s rodinou, který nám posloužil zvěstí Božího slova na téma 4.přikázání. Na rodinné bohoslužbě zazpívaly Světlušky a pěvecký sbor. Odpoledne pokračoval program v domu PZKO. Po společném obědě jsme mezi námi přivítali pastora Kazimierze Suchanka a popřáli mu k jeho 80-tým narozeninám. Ani loni nechyběli dechováci ze Smilovic, kteří zakoncertovali venku pod přístřeškem. V podvečer nás navštívil ženský pěvecký sbor Laudate z Bystřice nad Olší pod vedením dirigentky Aleny Kostkové. Kromě zmíněného programu byly připraveny zajímavé hry a aktivity nejen pro děti.  

 

 

14.4 Památka posvěcení chrámu

Památka posvěcení chrámu se konala v neděli 10.srpna. Šlo o 85 výročí! Slavnost zahájil tradičně dechový soubor ze Smilovic. Našim hostem byl pastor Jan Cieslar s manželkou, který nám posloužil zvěstí Božího Slova. Pastor hovořil na text listu apoštola Pavla Korintským o duchovní stavbě Církve, která si má zakládat na Kristu. V průběhu bohoslužby nám písněmi posloužil také domácí pěvecký sbor. ( Mimo jiné zazněl strhující spirituál „Kdo na kolenou klečí“. )

 

14.5  Odpoledne Izraele

V neděli 26.října  se u nás v kostele sešli přátelé Izraele, aby se setkali se sestrou Ludmilou Hallerovou z Prahy. Sestra Hallerová i ve svých 80 létech pořádá inspirativní zájezdy do Svaté země, a zároveň navštěvuje církve a sdílí se svými hlubokými znalostmi a zkušenostmi, které s touto zemí i jejím lidem má. Její přednáška na téma : Nejpozoruhodnější země na světě zaujala všechny přítomné.

 

14.6 Večer Koled

Uskutečnil se ve 3.neděli adventní 14.prosince 2008 v našem evangelickém kostele. Slavili jsme už 10.výročí tohoto svátku Vánočních písní u nás. Našimi hosty byl pěvecký sbor Živá píseň z Křesťanských sborů z Českého Těšína, Havířova a okolí, pod vedením dirigenta Rostislava Zabystrzan. Adventní zvěstí Božího Slova nám posloužil senior Bohdan Taska. V programu vystoupily také Světlušky a místní pěvecký sbor.

 

 14.7  Sborový Vánoční večer

 Už podruhé (loni to bylo poprvé) jsme se ve Vánočním období sešli na našem Sborovém vánočním večírku v domu PZKO. V sobotu 20 prosince 2008 vystoupil houslista Artur Říman, sborek Světlušky, slovem pozdravil pastor a kurátor. Ve druhé části večera jsme si mohli prohlédnout kolekci fotografií sborových akcí z celého roku, kterou připravil Kamil Ondraczka.

 

Mezi další aktivity, které probíhají na půdě našeho sboru patří :

 

14.8 Modlitební skupinka

„ Velké a podivuhodné jsou tvé činy Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebal tebe Pane a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou. Haleluja „.

 

   Drahý Gutský sbore, bratří a sestry, milé děti, milá mládeží. Pán Bůh vede národy tohoto světa, ale i nás, naše rodiny i tento Gutský sbor cestou, na jejímž konci se každý skloní před tvář Boží.

 Jednou, když jsem pracoval na zahradě, tak kolem mně procházely děti z mateřské školy. Zaujaly mně na tom dvě věci:

l. Děti šly pěkně seřazeny za sebou ve dvojicích a držely se za ruce. První šla paní učitelka a za ruku držela dítě. Skupinku uzavírala druhá paní učitelka, i tato držela za ruku dítě.

2. I tyto děti měly toho dne cíl své cesty. To mně zaujalo nejvíce. Tak malé děti a taková vzdálenost, při které bylo třeba překonat velký kopec. A do cíle toho dne došly všechny děti.

Co by se stalo, kdyby děti neměly učitelský doprovod? Zbloudily by z  té cesty, neměly by nikoho, kdo by jim radil. A tak do cíle by došel jen ten, který by osobně znal tu cestu do Bystrých.

  Proč jsem tento příběh uvedl? Pro povzbuzení, protože každý člověk, dítě, či dospělý potřebuje na té své cestě učitele. Potřebujeme takového učitele, který by nás vedl správnou cestou, aby nám radil, jak překonávat nástrahy a překážky, abychom došli do cíle. Tím jediným správným učitelem a průvodcem našeho životu chce být sám Pán Ježíš Kristus. On jediný šel dávno před námi touto cestou a na té cestě nezbloudil, splnil  všechny příkazy svého nebeského Otce a proto došel vítězně do cíle. A v tom cíli nyní na čeká na mně i na tebe.

  Příběh dětí z mateřské školy, můžeme vidět jako obraz našeho sboru. V čele, první, vepředu kráčí náš pastor br. Vlastík ruku v ruce se svou rodinou. Za nim kráčí všechny rodiny, které se do Boží školy přihlásili. Poslední v tomto zástupu vidím starší sboru. To je to společenství naší Gutské Boží školy, která se vydala cestou k nebeskému cíli. Každý žák v tomto zástupu má za úkol držet za ruku toho vedle sebe a všichni, každý sám za sebe se musí držet i Pána Ježíš Krista. I v takovém společenství přichází únava, spánek, hrozí, že zakopneme, upadneme, sejdeme s té cesty. Proto je tu sbor, společenství vzájemně propojené láskou k Pánu Ježíši Kristu i ke svým bližním. Proto ten, kdo není unaven,má dostatek síly, ten pomáhá svého bližního pozvedat, povzbuzovat a pomáhá mu dál kráčet tím správným směrem.

  Drazí sborovníci, ale abychom do toho cíle naši cesty všichni došli vítězně, potřebujeme o to bojovat na modlitbách. Bez toho to nepůjde. A k takovému modlitebnímu boji se naše skupinka scházela i v tom uplynulém období. I letos bych chtěl vám ty naše modlitebníky po jménech představit. Chtěl bych se omluvit a poprosit za odpuštění ty, které jsem loni neuvedl. Neměl jsem žádné právo vás v seznamu modlitebníků neuvést. Vždyť to sám Pán Ježíš Kristus v moci svého Ducha vás do skupinky přivedl a já věřím, že s vámi i nadále pro toto poslání počítá. Počítáme s vámi i my. To jsou ti modlitebníci: s. Hanička G. br. Janek P, s. Helenka D., br. Mirek T., s. Vanda T., s. Zośka K., br. Janek Ch.., br. Edek B., br. Petřík L., br. Vlastík C., br. Danek F., br. Rosťa K., a já. S velikou radosti vám chci říci, že do modlitební skupinky se zapojily dvě nové sestry. Lenka P., a Denisa P. Chvála Pánu Bohu za to.

  Pán Ježíš Kristus volá k tomuto modlitebnímu boji i tebe bratře a sestro. To není jen pro vybrané. To je pro každého, kdo slyší tyto výzvy a na ně zatouží odpovědět: Ano Pane s radosti se chci zapojit do toho boje za naše rodiny, náš sbor, církev, za záchranu těch, kteří žijí kolem mně a tebe stálé odmítají. I já chci mít svůj podíl na tom, že všichni dojdeme tam do nebeského Ráje tvého milovaného Syna. I já toužím, aby tam nikdo z nás nechyběl. 

Milí sborovníci to je naše poslání bojovat za ty kolem nás, abychom jednou všichni mohli dojít na toto místo, abychom mohli hledět na svatou Boží tvář a na věky věků ve věčně blaženosti se spolu s toho radovat. Za celou modlitební skupinku: Ať PJK tobě drahý bratře, milá sestro, tvému domu, tvé rodině i celému našemu Gutskému sboru ve své neskonalé milosti bohatě žehná.

Pán s vámi   Jiří Folwarczný

 

 

 14.9 Klub maminek

Opět po roce je čas ohlédnout se zpět a zhodnotit setkávání maminek – maminy. Myslím si, že nám Pán dal čas plný pokoje, přestože jedna z nás nastoupila do pracovního procesu, ale po vzájemné domluvě si vždy čas na sebe najdeme. Mohlo by se sice zdát, že nepravidelnost škodí, ale čísla jsou stále optimistická a ukazují v náš prospěch. Stále se nás schází v průměru 4 až 5 maminek a u toho má možnost poznávat se 6 až 7 dětí. Víme o dalších maminkách, které jsme již oslovily a mají chuť přijít a tedy věříme, že nás bude víc. Děkujeme i za vaše modlitby, které se dotýkají této nejmladší generace našeho sboru. A s díky následuje i prosba. Pokud víte o nějaké mamince z vašeho okolí, která by o našem setkání mohla ještě vědět, nenechávejte si to pro sebe. Budeme rády, píšu za všechny scházející se maminky, když se k nám ještě někdo přidá. Maminky spolu studují knihu „52 způsobů jak učit děti modlitbě“ od Roberty Hromasové. Motivuje je to k úvahám nad rodinou, nad jejími vztahy, vybízí je to k následné aplikaci doma. Také se chystáme pozvat mezi nás nějakou maminku z jiného sboru, která by se s námi podělila o své zkušenosti či odborné vědomosti. Myslíme, že to může být pro nás inspirující.

V minulém roce jsme zkusili jedno setkání přesunout z dopoledního času na odpolední, kde se měli možnost také představit tatínci a starší sourozenci. Věřím, že se toto setkání bude po roce opakovat, protože jsme vděčni za naše rodiny, za naše zázemí, za možnost dát dětem plnohodnotnou rodinnou výchovu. Děkujeme za čas, který nám Pán s dětmi dává a věříme, že i pro vás všechny je inspirující potkávat se na sborových setkáních s těmi nejmenšími.

Bohu díky Marika Folwarczná

 

 

 14.10 Adopce na dálku ( projekt Nepál )

 Podporujeme dvě děti – děvče Ruby Koudel a chlapce Ishahaka Maliho. V rámci našeho sboru se na projektu jejich adopce podílí 31 sponzorů. V minulém roce jsme na jejich podporu zaslali dar 22 600 Kč. Tyto peníze slouží na jejich školné, ubytování ve školním internátu a stravu. Kdo by měl zájem, může s k našemu projektu připojit. V případě zvýšeného zájmu by potom bylo možné financovat ještě další – 3 dítě. Předávat finanční příspěvky, případně přihlásit se do projektu můžete u sester Martiny Dordové a Magdy Kolarzové.

 Děti jsou vděčné za naše dary, modlitby. Tak to vyplývá z jejich zpráv, které nám pravidelně přicházejí, spolu s novoročními pozdravy, fotografiemi, anebo studijními výsledky. V jednom dopise nám děti napsaly, čím by chtěly být. Ishahak by se chtěl stát inženýrem, Ruby by chtěla být lékařkou.

 

14.11 Setkávání sester

 Setkání sester se konala každé první, nebo druhé úterý v měsíci na faře. Na každé setkání byl pozván host, který měl připravenou přednášku na zajímavé téma. Jako každým rokem, i loni jsme se zapojily ke Světovému dni modliteb žen, který tentokrát připravily sestry z Guayany. Program nám prezentovala sestra Halina Szkanderová z Orlové. V březnu jsme se zúčastnily konference připravené CB z Lištné a v dubnu konference naší církve v Komorní Lhotce. Nesmím zapomenout, že naše sestry se také ochotně zapojují svojí službou, jmenovitě přípravou pohoštění na různých sborových akcích. Tímto jim chci srdečně poděkovat. Věřím, že každé naše společné setkání, nebo služba nás vedou blíže k sobě navzájem a především k Bohu.

  Gabriela Ciesarová

 

14.12 Vydávání sborového časopisu Gutský poslík

 I v roce 2008 vycházel náš sborový čtvrtletník Gutský poslík. Na Velikonoce, o prázdninách, na podzim a na Vánoce, jste se mohli dozvědět co se ve sboru děje, co chystáme, kdo prožívá životní jubileum. Pro náročnější byly připraveny biblické studie, nebo historická okénka , pro děti zajímavé příběhy a kvízy. Redakční radu časopisu tvoří: Jaina Kolarzová, Lucie Lasotová, Veronika Tyrlíková, Marika Folwarczná, Vlastimil Ciesar a Petr Folwarczný, který je editorem a tiskařem. Jménem redakční rady chci poděkovat všem našim stálým dopisovatelům, kteří nám pravidelně dodávají materiál k publikování.

   za redakční radu Vlastimi Ciesar 

 

15.-16 Hospodářské záležitosti, plán na příští rok

 

Hospodářská zprava za rok 2008

V minulém roku jedena z větších hospodářských akcí, které byly provedeny, byla oprava plotu na hřbitově. Veškeré práce byly provedeny svépomoci staršími sboru. Materiál zakoupený na tuto akci naši sborovou pokladnu vyšel na 18 000, Kč.

  Jan KiszaPlán na rok 2009 navržený presbyterstvem :

 

- dárky pro konfirmandy :  2500 Kč

- plot před farou :  15 000 Kč

- úprava terénu před farou :  25 000 Kč

- polstrované židle :  50 000 Kč 

 

 

 

17. Závěr

 

Chtěl bych jménem vedení našeho sboru vyjádřit poděkování Vám všem, kdo jste loni tvořili jeho život, a to jakýmkoli způsobem. Především děkujeme našemu Pánu, že v Jeho jménu smíme pracovat a žít, a ve víře a naději Boží dílo spravovat i nadále. Pán Bůh Vám žehnej!

 

  Miroslav Tyrlík   Vlastimil Ciesar

 ……………………….  ……………………..

 

 kurátor   pastor

 

V Gutech dne 29.března 2009