Jdi na obsah Jdi na menu

Život a dílo Ježíše Krista

3. 2. 2014 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

DATUM NAROZENÍ: 0

 

MÍSTO NAROZENÍ :  Betlém

 

BYDLIŠTĚ : Nazaret

 

PŮVODNÍ POVOLÁNÍ: tesař

 

HLAVNÍ POVOLÁNÍ: učitel, Kristus, Spasitel Světa

 

DEN ÚMRTÍ :  pátek roku 33 př.n.l.

 

DEN VZKŘÍŠENÍ: neděle roku 33 př.n.l.

 

 

Ježíš ve zkratce

 

Věřím v Ježíše Krista,Syna jeho jediného,Pána našeho; který se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel,třetího dne vstal z mrtvých;vstoupil na nebesa,sedí po pravici Boha,Otce všemohoucího;odkud přijde soudit živé i mrtvé.

 

 

EVANGELIA

 

Evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan vydávají obšírnější svědectví o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista

 

 Obrazek

Povolání učedníků

 

Ve 30-tém roce života započal Ježíš naplňovat své poslání

 

Začal tím, že si vybral tým 12 spolupracovníků ( učedníci, apoštolové)

 

 

Učení Ježíše

 

Ježíš nadchnul lidi pro Království Boží, které můžeme žít už tady na zemi

 

Být občanem Království Božího znamená žít v míru s Bohem i s lidmi

 

Cestou ke smíření s Bohem je : OBRÁCENÍ= změna myšlení, přístupu k životu,

VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ  a PŘIJETÍ ODPUŠTĚNÍ

 

 

Podobenství

 

Ježíš učil pomocí názorných příkladů. Vyprávěl jednoduché příběhy ze života – podobenství, na kterých ilustroval myšlenky Božího království. ( ev.Lukáše 15,11-24)

 

 Obrazek

Zázraky a znamení

 

Byly potvrzením jeho Božského poslání.

Ježíš léčil nemocné, sytil hladové.

Největším zázrakem bylo, když ke smíření s Bohem přiváděl ty největší hříšníky.

 

 

Vztah k Otci

 

Ježíš nazýval Boha Otcem ( byl Boží Syn), měl k němu důvěrný vztah.

Této důvěře naučil i své učedníky.

Od dob Ježíše se k Bohu modlíme: OTČE NÁŠ…

 

 

Opozice

 

Ne všichni sdíleli nadšení pro Ježíšovo učení a zázraky.

Vrcholní představitelé Izraele se postavili proti němu a vydali ho římskému soudu.

Nemohli snést, že se prohlašuje za Syna Božího.

 

 

Umučení Krista

 

Na Velikonoce roku 33 n.l byl Ježíš ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke trestu smrti ukřižováním.

Evangelisté a Církev porozuměli jeho smrti jako Oběti Božího Beránka za hříchy světa.

 

 Obrazek

Zmrtvýchvstání

 

Evangelia i Vyznání Církve shodně svědčí o tom, že 3 dne po ukřižování byl Ježíšův hrob nalezen prázdný.

Ježíš se ukázal svým učedníkům, ukázal jim své probodené ruce a nohy.

 

 

Nanebevstoupení

 

40 dnů po svém vzkříšení Ježíš pověřil učedníky misijním posláním :

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

 

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

Křesťané se od té doby snaží naplnit Ježíšovo poslání.

Zároveň očekávají jeho 2.příchod na zem na konci věků.

 

 

Skutky apoštolů

 

Je to kniha, která následuje hned za 4 Evangelii a spolu s nimi tvoří 5 knih historických Nového zákona.

Vypráví jak vznikla Církev a jak učedníci začali naplňovat Ježíšovo poslání.