Jdi na obsah Jdi na menu

Otče náš

3. 2. 2014

 Otče náš

 

Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

 

Rozhovor s Otcem

Evangelium Marka 1,35

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“

Ježíš každou práci ( vyučování, uzdravování, atd. ) začínal modlitbou.

Modlitba pro něho byla důvěrným rozhovorem s Otcem nebeským.          

Tomuto rozhovoru učil i své žáky, tak vznikla modlitba „Otče náš“

O čem hovořit s Bohem ?

 

Bůh na 1.místě !

}  Jaká je nejčastější modlitba?

}  BOŽE POMOZ !

}  Ježíš nás učí nové kultuře modlitby :

}  BOŽE, JAK BYCH TI MOHL POMOCI ?

}  Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.

}  Modlitba nemá být v prvé řadě „o nás“

            – naše přání, potřeby, touhy nejsou prvořadé

}  Skutečná modlitba začíná přemýšlením o Bohu, o tom jak můj život a svět vidí On, co bych pro něho mohl udělat já

 

Boží jméno

}  Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé…

}  Modlíme se o to, aby se jménu Božímu, které v naší společnosti už ztratilo na významu, zase vracela úcta, autorita i vážnost

}  Přemýšlíme, co bychom pro to mohli udělat my … 

 

Boží vůle

}  Otče náš, který jsi v nebesích,
přijď království tvé,
buď vůle tvá

}  Modlíme se o to, aby  v našem životě i v životech lidí kolem nás, nerozhodovala hlavně naše sobecká vůle, ale abychom dávali prostor vůli Boží, která nemyslí v prvé řadě na sebe, ale na dobro všech

 

Dojde i na „nás“

}  Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

}  V rozhovoru  s Bohem jde nakonec i o nás !   V Otčenáši se ale nikde nevyskytuje slovo „JÁ“

}  Když se modlíme o lidské věci, věci země, máme se modlit s ohledem na druhé: „NAŠE“

 

 

3 věci pro přežití

}  Chléb, Odpuštění, Svoboda od Zlého

}  To jsou 3 základní věci našeho života, bez kterých bychom nepřežili a vyhynuli jako dinosauři 

}  Proto se o tyto základní oblasti našeho života máme denně modlit a usilovat

 

1.Chléb

}  Co je to denní chléb?

}  Vše, co patří k výživě a k potřebě těla, jako je pokrm, nápoj, oděv, obuv, dům, statek, pole, dobytek, peníze, majetek, zbožný manžel nebo zbožná manželka, zbožné děti, zbožná čeleď, zbožní a věrní vládci, dobrá vláda, dobré počasí, mír, zdraví, kázeň, počestnost, dobří přátelé, věrní sousedé a podobně.

( Malý Katechismus dr.Martina Luthera )

 

2. Odpuštění

}  Co to znamená?

}  Těmito slovy prosíme, aby nebeský Otec nehleděl na naše hříchy a pro ně nezavrhoval naše prosby, neboť my nejsme hodni ničeho, oč ho prosíme, ani si to nezasluhujeme, nýbrž aby nám to všechno dal ze své milosti, jelikož každodenně mnoho hřešíme a jistě si zasluhujeme jedině trest. A proto také i my srdečně odpouštějme a rádi čiňme dobře těm, kdo hřeší proti nám!

( Malý Katechismus dr.Martina Luthera )

 

3.Svoboda od Zla

}  Co to znamená?

}  Těmito slovy prosíme, aby nás Bůh chránil a zachovával, aby nás ďábel, svět a naše tělo neoklamali a nesvedli do falešné víry, zoufalství a jiného velkého zahanbení či neřesti

}  prosíme, aby nás nebeský Otec vysvobodil od každého zla na těle i na duši, na jmění i na cti, 

( Malý Katechismus dr.Martina Luthera )

Modlitba jako oslava Stvořitele

}  Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen

}  Závěr modlitby Otčenáš ukazuje, že v modlitbě nejde jen o rozumový rozhovor nad klíčovými věcmi Božími a lidskými

}  Modlitba je také PÍSNI SRDCE - prostorem, ve kterém můžeme vyjádřit svoji vděčnost Bohu, je místem oslavy, díkuvzdání,vyjádřením našich nejvnitřnějších citů  ( proto je tolik modliteb přebásněno v písních – například Žalmy )