Jdi na obsah Jdi na menu

Dějiny Církve

6. 4. 2014


Dějiny Církve

Aneb cesta Evangelia

z Jeruzaléma až do Gutů

 

Vznik Církve
( Skutky apoštolské 2,1-12.36-42)

 50 dnů po Ježíšově vzkříšení

 V Jeruzalémě o svátcích Letnic

 Duch Svatý sestoupil na učedníky

 Oni s odvahou a v moci Ducha Svatého zvěstovali evangelium všem přítomným ve městě

 3000 lidí přijalo křest

 ObrazekŽivot prvních křesťanů
( Skutky apoštolů 2,42-47 )

 Pravidelně se scházeli

 Oslavovali Boha modlitbou, písněmi

 Poslouchali Boží Slovo, účastnili se Večeře Páně

 Pečovali o vdovy, sirotky, nemocné a staré

 Vydávali svědectví o Kristu a zvali do svého společenství každého člověka, bez ohledu na jeho společenské postavení

 


Pronásledování křesťanů

 Důvod : vyznávání Ježíše Krista jako Pána

 

 Pronásledování ze dvou směrů

  1. Od židovských skupin (vydávání Ježíše za Mesiáše bylo pro ně rouháním)
  2. Od Římanů 

 ( křesťané odmítali vzdávat božskou čest císařům a pohanským božstvům)

 Císař Nero

 - jeden z největších pronásledovatelů Církve

 

Obrazek

Apoštol Pavel

 Původně nejhorlivější židovský pronásledovatel Církve

 Po svém obrácení nejhorlivější křesťanský misionář

 Během svých 3 misijních cest založil mnoho křesťanských sborů po celém území římské říše

 Jednotlivým sborům psal poté listy. Mnohé z nich máme v Novém zákoně (Římanům,Korintským, Galatským Efezským, Filipským,Koloským, Tesalonicenským )

 Listy spolupracovníkům

 ( Timoteovi,Titovi, Filemonovi )

 Konstantin Veliký

 Římský císař se stává křesťanem – 313 n.l

 „Ave crux, spes unica“

 ( Buď zdráv kříži, jediná naděje – řekl po té, co se znamením kříže na korouhvi

porazilo jeho vojsko nepřítele)

 Končí pronásledování křesťanů

 Křesťanství se stává státním náboženstvím

 

Církevní otcové

 Bránili křesťanskou víru proti pohanským vlivům, bludným učením a praktikám

 Sami formulovali zásady víry podle Písma Svatého

 Nejvýznamnějším z církevních otců se stal Svatý Augustin

 

Mnišské hnutí

 Bylo reakcí na život Církve, která se začala stávat bohatou a mocnou na úkor věrohodnosti evangelia

 Mnozí křesťané odcházeli žít do ústraní v prostotě a v chudobě

 Vznikají mnišské řády a kláštery

 Řád Benediktinů založil Svatý Benedikt ( na obrázku benediktinský klášter Monte Casino v Itálii )

 „Ora et labora“(modli se a pracuj )

 

Cyril a Metoděj

 Roku 863 n.l přinášejí evangelium na Moravu věrozvěstové Cyril a Metoděj

 Vytvářejí slovanskou abecedu a do ní překládají částí Bible

 Vedli bohoslužby v mateřském jazyce

 

Krize Církve

Představitelé církve (kněží,biskupové,papeži):

 vedli často nemravný život a kazili tím celý prostý lid

 Pod záminkou víry násilím zabírali nová území a bohatli (křižácké války, kolonizace nových světadílů)

 Odpouštěli hříchy za peníze (odpustky)

 A tak dále…

 

Předchůdci reformace

 Jako první se proti zkažené Církvi postavil v Anglii John Wicclif, který vyzval Církev k obnově

 U nás k reformě Církve vyzval mistr Jan Hus, který byl za své radikální názory církvi upálen roku 6.7.1415

 

Obrazek


Reformátor Martin Luther

 Byl to vzdělaný mnich z Německa, vysokoškolský učitel

 Při návštěvě Říma uviděl na vlastní oči zkaženost Církve

 31.10.1517 přibil na zámecké dveře univerzitního kostela ve Witenbergu 95 článků proti odpustkům a proti celé současné Církvi

 Začala světová reformace

 

Lutherovy reformy

 Přeložil Bibli do mateřského jazyka a kázal v mateřštině

 Bohoslužbu zbavil okázalostí a do středu postavil zvěstování Božího Slova

 Do účasti na Večeři Páně zapojil prostý lid

 Napsal Malý Katechismus, ve kterém prostým jazykem vysvětlil základy víry


Reformace na Těšínsku

 Studenti a kupci přinášejí myšlenky reformace na těšínsko

 Těšínský kníže Václav Adam přijal reformaci a do roku 1550 se náš kraj stal evangelickým

 

Protireformace

 1620 – porážka stoupenců reformace v Bitvě na Bílé hoře

 1654 – evangelické kostely jsou dány do správy katolické církve

 Evangeličtí kněží musí odejít do exilu

 Evangelíci se scházejí na tajných bohoslužbách v lesích

 

Jiří Třanovský

 Narodil se v březnu 1592 v Těšíně

 Studoval ve Witenbergu

 Stal se evangelickým knězem a učitelem

 Za protireformace musel utíkat do Polska, později na Slovensko

 Slovanský Luther

 

Cithara Sanctorum

 Jiří Třanovský sestavil zpěvník duchovních písní

 Používal se v době pronásledování na tajných shromážděních

 Mnohé písně dodnes zpíváme na našich bohoslužbách

 

Obrazek


1709 – Chrám z milosti

 Po půl století útisku (1654-1709) dělá katolická vrchnost ústupek

 Na naléhání švédského krále Karla XII. si smí evangelíci postavit svůj kostel

 

1781 – Toleranční patent

 Osvícenský panovník Josef II. vydává nařízení, které s určitými omezeními toleruje nekatolická náboženství

 V roce 1782 evangelíci staví tzv.toleranční kostely

 

1918 - Národnostní rozdělení

 Po první světové válce v Evropě vznikají národní státy a ožívá národnostní cítění

 Území těšínského Slezska, do té doby patřící Polsku, se stává součásti ČSR

 národnostní vášně pronikají i do církve a ta se dělí na české, polské a německé sbory

 

1939-45 : 2.světová válka

 Fašisté tvrdě pronásledovali naše faráře, kteří nebyli ochotní spolupracovat

 Mnoho farářů ale i členů naší církve zahynulo v koncentračních táborech

 

1948 – nástup KSČ

 Fašistický útlak vystřídal brzy po válce útlak komunistické ideologie

 Komunisté se plánovitě snažili vymítit náboženství ze života společnosti

 Omezili život církev na minimum, potlačovali snahy misijně působit mezi mladou generaci

 

„Podzemní“ hnutí v církvi

 V době totality působili v naší církvi někteří pastoři, kteří se nedali zastrašit a tajně se věnovali práci s dětmi, mládeži, organizovali biblická školení a tajné tábory v Beskydech

 Někteří z nich byli proto státem zbaveni svých úřadů

 

Obrazek

Pastor Santarius

Vedoucím podzemního (misijního) hnutí v době komunistického útlaku byl pastor Vladislav Santarius

 

1989 – pád komunismu

 Komunistický režim se vyčerpal a už neměl sílu vzdorovat častým demonstracím

 17.11.1989 po tvrdě potlačené studentské demonstraci padl

 

Demokracie a obnova církve

 po roce 1989 začala naše církev působit opět bez omezení

 snaží se stát součásti života naší společnosti

  jednou z oblastí, kde se to daří je oblast sociální - Slezská Diakonie

 

Historie sboru v Gutech

 1563 – evangelíci v Gutech si staví dřevěný kostelík

 1782 – postavení kostela v Komorní Lhotce, kde docházejí naši sborovníci

   1868 - postavené evangelické školy ( dnešní fara ) 

 1882 – založení evangelického hřbitova v Gutech

 1923 – postavení hřbitovní kaple v Gutech, v roce 1969 je rekonstruována do dnešní podoby

 1950 – založení samostatného sboru SCEAV Guty


Obrazek