Jdi na obsah Jdi na menu

Novoroční procházka

3. 1. 2016

Nový rok 2016

 

Novoroční procházka

 

„Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu“   Žalm 63

Čtení z Žalmu 8

Pane, prosíme, ať nás Tvé Slovo zmocňuje k dobrému boji víry i v tomto Novém roce. Amen

Milí shromáždění,

umíme ještě žasnout? S přibývajícím věkem jakoby toho bezprostředního daru divení se ubývalo. Všiml jsem si, že i naše vyrůstající děti u Vánočního stromečku čím dál tím méně žasnou nad dárky, které dostávají. Teď nevím, jestli to je skutečně tím věkem, anebo ubývající kvalitou dárku…Během programově nabitých svátků se nám s rodinou dvakrát podařilo vyrazit do hor, a všiml jsem si, že nadšení z pohledu na zasněžené Tatry, jak byly koncem roku krásně vidět z Javorového, nebo ze Slavíče, také už nebylo, co bývalo. S přibývajícím věkem v nás ubývá té schopnosti údivu nad světem kolem nás.

Žalmista David nás dnes zve na malou Novoroční procházku, aby v nás rozezvučel ty struny obdivu a vděčnosti, struny, které se už někdy ani nezachvějí a nerozezní. Vždyť Duch Boží má tu moc vždycky znovu s námi zahýbat, rozezpívat naše srdce vděčnou chválou.

První zastávkou na té Novoroční procházce s králem Davidem je vyhlídka na Boží velikost a vznešenost, jak se manifestuje v nádheře a nesmírnosti Božího stvoření.

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil.

Dnes v noci většina z nás pozorovala noční oblohu, viděli jsme hvězdy, ale především ohňostroje, které se asi na hodinu snažily přebít záři nebeských těles. Naše fajerverky po hodině zhasly, dodoutnaly a zbyla zase jen čistá, dech beroucí hvězdnatá obloha. Kolik námahy, důmyslnosti a zejména peněz musíme vložit do snahy ozářit noční oblohu, kolik energie je třeba vynaložit, abychom aspoň na pár momentů přivedli k úžasu diváky. Dílo Božích rukou září už po tisíciletí, nepřetržitě už po tisíciletí bere dech, a náš rozum nedokáže pojmout jak je to možné. A to jsme se zastavili jen u noční oblohy, nezmiňujíc další Boží stvoření kolem nás tady na zemi. Až tě budou letos zase nějaké starosti ubíjet, tlačit k zemi, až se ti bude zase zdát, že jsi jen hračkou v rukou mocných tohoto světa, vyjdi si na chvíli ven s Žalmistou Davidem, rozhlédni se kolem sebe, abys zase nabyl zdravé rovnováhy a důvěry, že to Pán Bůh má tuto planetu ve svých rukou, a světe div se, i tebe má ve své péči a ochraně. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní… Iz 49, 16 Neboj se, můj jsi ty …

Pokračujme v té procházce s žalmistou i nyní, dále, a dojdeme pomalu ke druhému zastavení 8 žalmu.

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.

Boží moc se neprojevuje jen ve velikosti divů přírody, v mohutných štítech velehor, nebo v nekonečných a hlubokých oceánech, ale také tam, kdebychom to nečekali, v malosti bezbranného dítěte. Letos jsem měl možnost na několika místech využít materiál Vánoční lekce dětské misie, kde byla taková zajímavá pasáž, jak miminko v rodině chytlo za srdce všechny členy domácnosti, včetně starého dědy, kterého vnuk vnímal jako přísného, starého pána. I tento starý důstojný pán se najednou, skloněný nad malým Honzíkem, dovedl zasmát, breptavě si s ním povídat.

Bezbrannost, nevinnost a naivní důvěra malých dětí dovede vzít za srdce i ty největší pesimisty a morouse. I v tom je veliká Boží moc. A co teprve, když se téměř celý svět, rok co rok sklání nad Betlémskými jeslemi, nad zázrakem Božího narození, Boha, který se z lásky k lidstvu stal člověkem. To je ten případ par excellence, případ přede všemi ostatními, v němž Pán Bůh skutečně vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. To Boží dítě z Betléma porazilo na Golgotském kříži a v prázdném hrobě samotného ďábla.  Až ti bude letos ten kníže temnost zase namlouvat, že pro tebe už není spásy, že tvé hříchy nejdou odpustit, odejdi ven s žalmistou na procházku, třeba tady do kostela, pohleď s úžasem na ukřižovaného, čti s údivem a důvěrou, že jeho krev nás očišťuje od každého, skutečně od každého hříchu. A volej k němu a dostane se ti odpovědi.

 A potom budeš mít před sebou ještě jedno zastavení, stejně jako ho máme před sebou i my dnes, na novoroční procházce s Žalmem 8.

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou…

Třetí zastavení je výzvou, vysláním do světa, kde máme jako Boží správci vládnout, spravovat Boží svět. Není toho málo, co nám Pán Bůh svěřuje do správy. Každému z nás, na různých úrovních zodpovědnosti. Od maminky co má na starost jednu, dvě ratolesti, přes ředitele, který se stará o továrnu s tisíci zaměstnanci až po státníky, kteří nesou zodpovědnost za celé státy. Až se tě bude v tomto roce zmocňovat malomyslnost, že je toho na tebe příliš, až zase nebudeš stíhat své povinnosti, vyjdi ven, ze sebe před Boží tvář, svěř se, vyznej mu své obavy, pochyby nad sebou a svými schopnostmi. Pomodli se o nové síly, moudrost, za sebe i za druhé, za ty, kteří toho na svých bedrech nenesou málo, naše město, náš kraj, naši zemi.

Novoroční procházka patří ke koloritu prvního dne Nového roku. Pokud na ní dnes s rodinou vyrazíte, můžete si vzpomenout na ta tři zastavení, k nimž nás na své procházce vyzval král David, když komponoval 8 žalm. První zastavení ve vás bude probouzet údiv nad velikostí Božího stvoření, druhé nad Boží mocí, která se projevuje i ústy bezmocného dítěte a třetí zastavení vás nepřestane udivovat tím, že vám toho Pán Bůh tolik svěřuje do rukou, ke správě a vedení. Žasněme po celý rok nad vším Božím, je to zdravé, je to prospěšné i požehnané. Amen

 

 

Náš nebeský Otče, Pane nových věcí a nových počátků, vzhlížíme dnes k tobě v očekávání a naději, že nás i v tomto Novém roce budeš tvarovat, vychovávat a vést. Prosíme, obnovuj nás každého dne, čiň nás svěží a duchaplné uprostřed našich povinností, abychom mohli žít a sloužit ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář