Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze života sboru za rok 2010

27. 3. 2011

Zpráva ze života Farního sboru

SCEAV v Gutech za rok 2010

 


1.Úvod


„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku."

( verš pro náš sbor na rok 2011 )

List Titovi 2,11-12

 

            Pro letošní rok nás se pro náš sbor stal motivací citát z listu apoštola Pavla Titovi. Tento verš byl jako každým rokem vybrán na našem sborovém vánočním večeru koncem minulého roku. Apoštol Pavel tímto známým textem zakončil kratší úsek svého listu, ve kterém nabádá svého žáka Tita, aby vedl každou skupinu církve – sboru, k odpovídajícímu – rozumnému, spravedlivému a zbožnému způsobu života: „Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají …Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, a sám jim dávej dobrý příklad.“   Tyto praktické rady, jistě aktuální i pro naše sborové společenství, vidí apoštol Pavel uskutečnitelné právě na základě Boží milosti, která v Kristu vstoupila do našeho života.

           

 

2.Sboroví pracovníci

         Máme ve sboru „štěstí“ na stálé a spolehlivé spolupracovníky.  Naši pokladnu spravuje  s. Janina Kolarzová, o hřbitov se stará  br.Jan Pieter a jeho spolupracovník br.Petr Liberda. Br.  Petr Folwarczný a  br. Kamil Ondraczka, udržují trávník na sborové hřišti. Varhaníkem je s. Pavla Heczková.  Nedělní besídku vede s. Gabriela Ciesarová s týmem spolupracovníků,  mládež br. Richard Sabela. Vedoucí modlitební skupiny je br.Jiří Folwarczný, vedoucí skupiny maminek s.Marika Folwarczná, vedoucí skupiny manželských párů br.Rostislav a s. Iveta Kiszovi, vedoucí skupiny sester s.Gabriela Ciesarová, vedoucí pěveckého sboru br.Michal Sikora, vedoucí dětského sborku Světlušky s. Karin Heczková. O projekt Adopce na dálku, ve kterém podporujeme 2 nepálské děti, se staraly s. Martina Dordová a s.Magda Kolarzová.  Br. Petr Folwarczný společně s redakčním týmem tiskne náš sborový časopis Gutský poslík, jak i další publikace, jakými je i tato Zpráva ze života sboru. Je potřeba také zmínit, že nemáme stálého kostelníka, v přípravě kostela na nedělní bohoslužby se tak během roku střídají naši presbyteři.

 

3.Presbyterstvo

Rok 2010 byl posledním čtvrtým rokem ve volebním období našeho presbyterstva. Náš sbor v tomto období vedli: br. kurátor Miroslav Tyrlík, zástupce kurátora Rostislav Kisza, dále Eduard Brzežek, Jiří Folwarczný, Petr Folwarczný, Jan Kisza, Roman Lasota, Petr Liberda, Jan Pieter, Denisa Pszczolková.  Zástupci presbyterů byli : Martina Dordová, Daniel Folwarczný, Kamil Ondraczka, Michal Sikora, Roman Tyrlík.  

Dnes budeme volit nové presbyterstvo. Bude mít stávající podobu, až na dvě výjimky. Svoji službu v presbyterstvu od Nového roku 2011 ukončila sestra Martina Dordová, z rodinných důvodů. Novým kandidátem na zástupce presbytera je br. Petr Lasota.

 

 

4.Majetek sboru

        

Majetek sboru tvoří :               kostel a pozemek

                                                           hřbitov ( ve správě sboru )

                                                           farní budova, garáž, zahrada

                                                           hříště vedle kostela

                                                           a pozemek pod parkovištěm v pronájmu

 

5.Bohoslužby

            V roce 2010 se v našem kostele, nebo na faře konalo 64 bohoslužeb s průměrnou účastí 50 sborovníků na jedné bohoslužbě.

 

6.Zpověď a Večeře Páně 

Ke Zpovědi a Večeři Páně jsme mohli v průběhu roku přistoupit 13x. Průměrná účast při jedné Zpovědi a Večeři Páně byla 25 účastníků.

 

 

7. Nedělní besídka

           Docházka nedělní besídky čítá 32 dětí, z toho předškolních je 11  a školních 21 dětí. Scházíme se jako obvykle v neděli v 9:30 na faře. Po oblíbené chvilce her a zpěvu se děti rozdělí na dvě skupiny – školní a předškolní. Ve svých skupinkách si vyslechnou biblický příběh. Malým dětem usnadňují práci nové stoly a židličky, na kterých si vybarvují obrázky, vystřihují, nebo něco vyrábějí. Předškolním dětem se věnují Gabriela Ciesarová, Karin Heczková a Magda Kolarzová. Školní děti vede Iveta Kiszová a Wiolka Kolarzová. Děti se aktivně zapojují do programu našich bohoslužeb, především během svátků, kde slouží písněmi, nebo interpretací malých divadelních her.  V roce 2010 jsme pro děti připravili Velikonoční slavnost. Konala se na Velký čtvrtek v domu PZKO. Hostem byla katechetka Monika Turoniová z Hrádku. O prázdninách v červenci se uskutečnilo Léto s Robinsonem, tři odpoledne pod stanem na hřišti vedle kostela, plné zajímavého programu. V srpnu byl připraven pobyt na chatě Lípa v Oldřichovicích pod názvem: Rytířský tábor.  Na podzim jsme děti pozvali na Pizza párty, kde si každý mohl upéct svoji vlastní pizzu. Tým nedělní besídky se také aktivně zapojil do přípravy Sborového dne, která se konal v červnu.  Chceme Vám poděkovat za Vaší podporu a modlitby, také za všechny finanční dary. Služba dětem nás velmi obohacuje. Věřím, že i v tomto roce nám Pán Bůh bude žehnat.

       

                                                                                  Za tým N.B. Gabriela Ciesarová

 

 

8. Výuka náboženství

         Výuka náboženství v rámci našeho sboru probíhala na dvou místech. V mateřské škole v Gutech a na Základní škole v Oldřichovicích.  V mateřské škole se hodiny křesťanské výchovy účastní  1x za týden 15 – 20 dětí. V základní škole v Oldřichovicích probíhalo vyučování ve dvou skupinách. První skupinu, kterou tvořili  žáci 1-2 třídy navštěvovalo  7 dětí, druhou skupinu, kterou tvořili žáci 3 – 5 třídy, navštěvovalo  16 dětí.  V létě nastoupil na místo sborového pastora v Oldřichovicích Jiří Chodura a na podzim převzal výuku náboženství na české ZŠ. Pastor Ciesar zase převzal vyučování náboženství na polské ZŠ v Oldřichovicích. Hodiny tam probíhají 1x týdně s účasti 14 dětí v jedné společné skupině. Tuto skupinu navštěvují 4 děti z Gutů. 

 

 

 

9. Konfirmace

Ve školním roce 2009/10 jsme konfirmandy neměli. V letošním roce se ke konfirmaci připravuje 7 konfirmandů.  

 

 

10-11. Dorost-mládež

            Naše mládež a dorost se v roce 2010 pravidelně scházela na svých setkáních v pátek podvečer na naší faře. Aktivně se jí účastnilo průměrně 12 mladých lidí. Mládež se na svých setkáních snažila poznávat biblické pravdy o Bohu, spasení a životě křesťana. Jako námět k našim studiím nám, posloužila kniha od Štěpána Ruckého pod názvem, Poznáváme Biblické Pravdy. 

            Připravili jsme také různé pobyty. Jarní pobyt se konal tradičně na horské chatě Kyčera spolu s konfirmandy. Prožili jsme tři dny plné legrace, sněhu, zábavy, výšlapů ale také studia Božího slova. O prázdninách jsme vyrazili na pětidenní pobyt do Šonova u Nového Města nad Metují. Měli jsme možnost se ubytovat na faře místního sboru, kde nás mile přivítal zdejší farář Marek Bárta. Mládežníci byli zpočátku trošku zaskočení stavem fary, v jakém se nacházela, ale po chvilce jsme se aklimatizovali a začali objevovat krásy tamějšího kraje. Navštívili jsme mnoho zámku, vojenskou pevnost, Babiččino údolí a také Zoo ve Dvoře Králové. Prázdniny jsme zakončili společným výšlapem na horu Čantoriji.

Naše mládež také v minulém roce připravila dvě mládežové bohoslužby. Na jarní mládežové bohoslužby jsme pozvali mládež z Nebor, která nám posloužila výstupem jejich mládežnické dívčí skupiny Nutki Bože a poté i společným vystoupením mládeže. Na druhé mládežové bohoslužby k nám přijela mládežová skupina ze Smilovic a slovem nám posloužila farářka Renata Firlová. Poslední den roku jsme zakončili společným večerem na faře.

 Rok 2010 už sice definitivně skončil, ale práce mládeže pokračuje i nadále, a proto vás prosím o přímluvné modlitby za naší mládež, aby všichni mladí mohli pozvat do svého života Pána Ježíše jako osobního Spasitele a oslavovat ho svým životem. Na závěr vám chceme poděkovat za vaší pomoc a vaše modlitby. 

                                                                                   Za mládež  Richard Sabela

 

 

 

 

12.Biblické hodiny

            Biblické hodiny probíhaly i v minulém roce jako obvykle 2.a 4. neděli v měsíci odpoledne na faře. O jejich vedení se starají presbyteři. Mnozí z nich na biblických hodinách slouží výkladem Božího slova, někteří z nich, v rámci výměn, slouží na biblických hodinách také v jiných sborech naší církve. Vedle biblických přednášek se snažíme do programu zařazovat také hudební vystoupení domácích, nebo pozvaných hostů, občas připravujeme program pro děti, film, nebo biblickou soutěž. Průměrně se biblických hodin účastní asi 30 sborovníků.

 

           

13. Zpěv a hudba

            13.1   Světlušky

            I v roce 2010 pracoval v našem sboru dětský pěvecký sborek „Světlušky“,který má 9 členů, tj. 8 děvčat a 1 chlapec. Na varhany sborek doprovází sestra Marika Folwarczná. „Světlušky“ slouží písněmi na  bohoslužbách, na biblických hodinách a také na pozvání z jiných sborů. Touhou dětí je připojit se svým hlasem k oslavě Pána Ježíše Krista,ale také písněmi přinášet Boží světlo a zvěst o spasení.

 

Karin Heczková.

 

            13.2 Pěvecký sbor

 

S Boží milosti mohl prožít i minulý rok 2010 ve službě Bohu smíšený pěvecký sbor. Ve složení 8 sopránů, 3 alty, 4 tenory a 3 basy mohl být nástrojem chvál a ukazatelem směru na úzkou cestu následování Pána Ježíše pro posluchače.

Tradičně vystupoval na bohoslužbách a různých církevních příležitostech, též na pozvání v bratrských sborech naši církve (Oldřichovice, Třanovice).

V minulém roce si pěvecký sbor připomínal 45. výročí své kontinuální práce. K tomuto jubileu bylo s Boží pomocí vydáno CD s aktuálním repertoárem a zorganizována slavnost s mnoha hosty (bývalými dirigenty), vzpomínkami a nechyběl i koncert písní. Stále je možné naplnit radostí lidská srdce věnováním tohoto CD, např. u příležitostí narozenin nebo z prosté touhy šíření evangelia (na rok 2010 nám bylo zaslíbeno v Božím Slově, že z nás učiní „… rybáře lidí“).

Závěrem Vám všem chceme poděkovat za přímluvné modlitby a prosíme o jejich pokračování. Osobně to vnímám jako velkou sílu v duchovním boji proti zlému. Naše služba je závislá též na dochvilnosti každého člena a pravidelné účasti na zkouškách. Proto děkuji, za všechny „chóřisty“, rodinným příslušníkům za jejich podporu a trpělivost. Opět Vás pozývám do této služby a přeji veršem, který nám byl dán na rok 2011:

„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ (Jan 15, 12)

                                                                                                                   Michal Sikora

 

 

13.3    Country band

V roce 2010 rozšířila hudební scénu našeho sboru rodinná kapela rodiny Petra a Denisy Pzczolkových.   Vnesla do hudebního prostoru naší církve málo hraný hudební styl country. Pszczolkovi se zapojili do služby hned od začátku roku. Sloužili nám během aliančního týdne modliteb, na biblických hodinách, u příležitosti památky posvěcení chrámu uspořádali zajímavé hudební odpoledne. Country band sloužil také v jiných sborech naší církve, například při 100.výročí založení sboru ve Frýdku-Místku na podzim 2010. Pszczolkovi zahráli také na výročním setkání příznivců Slezské diakonie v Českém Těšíně.   

 

 

14. Život sboru

 

14.1  Modlitební týden

I loňský rok  jsme tradičně zahájili společnými modlitbami v rámci Aliančního týdne modliteb. Heslem modlitebního týdne 2010 byla misijní výzva : „a budete mi svědky“ podle knihy Skutků apoštolských 1,8. Našimi hosty byli během týdne modliteb bratři a sestry z Apoštolské církve z Oldřichovi, pod vedením kazatele Pavla Motyky. My jsme navštívili evangelický sbor v Oldřichovicích. Vedle slova pastora na setkání posloužil i náš pěvecký sbor.

 

14.2  Postní pátky

            V postním období nás se zvěstí Božího slova navštívili pastoři: Bohdan Taska, Michal Klus, Martin Pietak, Erich Bocek, Edward Mitrega a Ondřej Prokop.

 

            14.3  45-výročí pěveckého sboru

            V neděli 2.května jsme si na slavnostním shromáždění připomenuli 45.výročí našeho pěveckého sboru. Náš pěvecký sbor při té příležitosti nahrál CD. Více o tomto výročí najdete ve zprávě o činnosti Pěveckého sboru. 

 

            14.4   Pěvecký sbor Hutník

            V neděli 16.května vystoupil v našem kostele polský pěvecký sbor Hutník z Třince, pod vedením dirigenta Cezary Drzewieckiego.

                   

 

            14.5   Sborový den

            Uskutečnil se v neděli 13.června na téma: „Pozvání na Slavnost.“  Na dopolední rodinné bohoslužbě nám posloužili pastor Martin Pietak a jeho manželka Halina.  Zazněly písně Světlušek i Pěveckého sboru.   Po bohoslužbě jsme se tradičně přesunuli do areálu PZKO na oběd.  Odpoledne nám také tradičně přijeli posloužit dechováci ze Smilovic. Potom následoval koncert Pavla Kantora pro děti i dospělé.  Pro děti byly připraveny hry i skákací hrad.

 

14.6    Památka posvěcení chrámu

87.výročí posvěcení našeho kostela se konalo v neděli 8.srpna. Na dopolední bohoslužbě nám posloužil bratr biskup Stanislav Pietak. Odpoledne se konal koncert všech pěveckých sdružení našeho sboru a navíc i vystoupení bývalé mládežové kapely. Koncert připravila a vedla hudební skupina Country band pod vedením br.Petra Pszczolky. 

14.7     Díkuvzdání

Na slavnost poděkování za úrody v neděli 3.října nás navštívil sbor z evangelické církve ve Frýdku Místku. Zvěstí Božího Slova nám posloužil pastor Miroslav Sikora. Hosté u nás zůstali i na oběd a po obědě si prohlédli dřevěný gutský kostelík.

14.8   Večer Koled

Uskutečnil se na 3.neděli adventní 13.prosince 2010 v našem evangelickém kostele. Našimi hosty byl mužský pěvecký sbor z Třanovic pod vedením dirigenta Karla Římana. V program tradičně vystoupil i náš pěvecký sbor a dětský sborek Světlušky.

 

 

14.9   Sborový Vánoční večer

            V loňském roce jsme se po delší době sešli na našem Sborovém vánočním večeru na naši faře.  V úterý 28 prosince. Večerem nás provedli bratři Miroslav Tyrlík a Petr Liberda. Našim hostem byl pastor Oto Rusnok ze sboru Církve bratrské z Lištné spolu se svoji manželkou. Na přípravě programu, jak i na vzájemném společenství se podílely jako každoročně všechny generace našeho sboru.

 

Mezi další aktivity, které probíhají na půdě našeho sboru patří :

 

14.10        Modlitební skupinka

 

  Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, v žíněném rouchu a pustu.“       

                                                                                                                                 Daniel 9,3       

Danielova modlitba je upřímnou modlitbou za celý vyvolený národ Izrael i za obnovu Jeruzaléma. Drazí  sborovníci,  z obsahu celé Bible je zřejmé, že Bůh chce, abychom se modlili. Toto je Boží vůle synu a dcero  jediného Boha živého. Boží vůle to je jen jiný výraz pro Boží zákon. Jinými slovy. Bůh ve svém zákonu  nám dává instrukce o cestě, po niž chce, abychom kráčeli. A tato instrukce  je  obsažena v Bibli  a zahrnuje   celé Boží slovo. Drazí sborovníci, to letošní  sborové shromáždění je pro nás zvláštním  a slavnostnějším. Máme volby.

Náš pastor br. „Vlastík“ se rozhodl před tváři Boží, i před tímto sborem obnovit-potvrdit službu pastora-pastýře tohoto sboru na další léta. Chvála Pánu Bohu za to. Máme volby i starších sboru. Boží zjevenou vůli pro nás je, aby všichni došli spásy, a aby nikdo neodpadl od milosti Boží. To ovšem neznamená bratře a sestro, že všichni budou spasení a že nikdo neodpadne od milosti. To není naše věc. My se máme modlit, aby tomu tak nebylo.    Každý rok slyšíme z tohoto místa od jednotlivých vedoucích, aby  jste se za jejích skupinku modlili. Kdo z vás  již tyto prosby vyslyšel  a modlitbou na  ně odpověděl? I já vás chci dnes poprosit za modlitební skupinku i za vedení našeho sboru, po vzoru ap. .Pavla, aby  jste se za nás modlili, aby v tomto sboru bylo nadále zvěstováno čisté, živé, mocné Boží slovo, aby každé Boží dítě z našeho sboru toužilo žít podle Boží svaté vůle čistým a svatým životem před svým Pánem i tímto bezbožným světem.                                                                      Chci vás i dnes pozvat a poprosit, aby jste k takovým modlitbám přicházeli  na modlitební skupinku. Chci vás povzbudit, že ten, kdo se před tváří Boží k tomu zaváže, může žít v pokoji a jistotě, že nad jeho současnosti i budoucnosti, bdí náš nebeský Otec.

 

Pán s vámi    Jiří  Folwarczný

 

 

14.11  Klub maminek

            I v minulém roce se opět setkávaly maminky se svými dětmi. Povídaly si spolu, hrály si s dětmi a zpívali si s nimi. Občas jsme se snažili něco vyrobit, navštívila nás i jedna maminka Erika Pietaková se svými dětmi a především se svým svědectvím. V adventním období se uskutečnilo jedno odpolední setkání spojené s vyráběním něčeho, co mohlo ozdobit naše domovy. Pomoci s výrobou nám přišla paní učitelka Andrea Wlosoková, kterou jsme mezi sebe pozvaly. Někdy se naše setkání nemůže konat z důvodu nemocí dětí, ale věřím, že nás to neodradí a budeme se moci setkávat s Božím požehnáním dál. Bohu díky.

                                                                                                                      Marika Folwarczná

 

14.12   Adopce na dálku ( projekt Nepál )

           

             Podporujeme dvě děti – děvče Ruby Poudel a chlapce Ishahaka Maliho. V rámci našeho sboru se na projektu jejich adopce podílí 31 sponzorů. V minulém roce jsme na jejich podporu zaslali dar 23500 Kč. Tyto peníze slouží na jejich školné, ubytování ve školním internátu a stravu. Kdo by měl zájem, může s k našemu projektu připojit. V případě zvýšeného zájmu by potom bylo možné financovat ještě další – 3 dítě. Předávat finanční příspěvky, případně přihlásit se do projektu můžete u sester Denisy Pszczkové a Janiny Kolarzové. Do roku 2010 jste dávali dary Martině Dordové,touto cestou,chtěla poděkovat za spolupráci.

            Děti jsou vděčné za naše dary, modlitby. Tak to vyplývá z jejich zpráv, které nám pravidelně přicházejí, spolu s novoročními pozdravy, fotografiemi, anebo studijními výsledky. V jednom dopise nám děti napsaly, čím by chtěly být. Ishahak by se chtěl stát inženýrem, Ruby by chtěla být lékařkou

                                                                                                      Martina Dordová

               

14.13   Setkávání sester

V roce 2010 jsme se sestrami využily možnost účastnit se sesterských setkání v sousedním Oldřichovicekém sboru. Prožily jsme tam čtyři požehnané setkání. V červnu jsme zorganizovaly výlet. Navštívili jsme nový písecký sbor, setkali se sestrou pastorovou Kaletovou, která nás přijala v nově budovaném sborovém centru. Potom jsme pokračovaly do Polska. Navštívili jsme Ochodzitou a Wislu. Rok jsme zakončily vánočním setkáním, na kterém byla hostem sestra Irena Czudková. Společná setkávání a zamyšlení se nad Božím Slovem je pro nás velkým povzbuzením pro každodenní život.

                                                                                                           Gabriela Ciesarová

 

 

 

14.14   Vydávání sborového časopisu Gutský poslík

            I v roce 2010 vyšly čtyři čísla našeho sborového časopisu Gutský poslík. Do časopisu přispívali tradiční dopisovatelé: Jiří Folwarczný, Kamil Ondraczka, Jan Myrdacz, Michal Sikora, Marika Folwarczná, Lucie Lasotová, Janina Kolarzová, Vlastimil Ciesar a další. Časopis sázel a tisknul Petr Folwarczný. Chci poděkovat všem našim stálým i příležitostným dopisovatelům, za materiály, které nám dodávali k publikování.

                                                                                         za dopisovatele Vlastimil Ciesar   

 

            14.15   Setkávání rodin

V roce 2010 se manželské setkání uskutečnilo celkem 4 x. Na manželských setkáních se probírala tato témata : Adopce, Život a služba evangelia na Ukrajině, Výchova dětí. V červnu jsme se společně vydali objevovat krásy Vysokých Tater. Jednalo se o víkendový pobyt s dětmi. Tento pobyt se plánuje také na letošní rok a to od 3. do 5. 6. 2011.

                                                                                                           Rostislav a Iveta Kiszovi

 

  1. Filiální sbory, kazatelské a misijní stanice (vývoj stávajících a výhledové)

 

Náš sbor v současné době nemá žádnou kazatelskou ani misijní stanici.

 

 

 

 

16.-17 Hospodářské záležitosti, plán na příští rok

 

Hospodářská zpráva za rok  2010

V minulém roce se nám podařilo realizovat většinu záměrů, které jsme si naplánovali:

-         dokončení koupelny na faře – sprchový kout, osvětlení + nové osvětlení v klubovně

-         br.Jiří Bobek zhotovil novou kazatelnu na faře ( návrh br. Kamil Ondraczka )

-         pod parkovištěm bylo skáceno několik topolů a na farní zahradě smrk

-         byl vybudován nový plot před farou jak i nová dlažba, zároveň došlo k úpravě pozemku kolem nového plotu

-         na hřbitově byly vysázeny další stromky

 

Zatím neproběhla renovace sálu na faře, a nebyl dořešen prodej části pozemku pod farou panu.J. Wojnarovi z Gutské bašty

 

Hospodářský plán na rok 2011

 

-         kostel: oprava schodiště, výměna střešní krytiny v tomto místě

-          výměna obložení za dveřmi v kostele

-         dokončení plotu kolem fary – priorita

-         úprava terénu za plotem před cestou naproti bývalému obchodu

-         zakoupení motorové sekačky na trávu

-         nátěr vikýřů na faře

-         úprava parkoviště

-         nátěr střechy kostela – výhledový plán

-         výměna celého schodiště v kostele ?  

 

           

18. Statistika

 

Počet sborovníků                     277

Počet křtů                                7

Svateb                                   7

Pohřbů                                     13                       

 

 

 

19. Synodálové

Našimi synodály jsou Rostislav Kisza, bydliště Guty 204 a jeho zástupce Roman Lasota, bydliště Guty 189.  Jejich mandát trvá do roku 2011.

 

 

20. Závěr

 

V úvodu jsem četl biblický text o Boží milosti, která vstoupila do našich životů a vychovává nás k životu ve víře a zbožnosti. V souvislosti s myšlenkami  o výchově a vyučování, bych chtěl závěrem zmínit dva významná jubilea, která u nás v Gutech v tomto roce ve spojitosti se školstvím slavíme. Letos tomu bude už 220 let, co se v Gutech otevřela první evangelická škola. Bylo to v roce 1791, našim prvním učitelem byl Paweł Szarzec z Wisły. Druhá evangelická škola, současná fara,  byla postavena v roce 1866. Bylo to před 145 lety. O těchto jubilejích napsal mimo jiné do březnového čísla našeho církevního časopisu Přítel náš sborový historik br.Jan Myrdacz.

Mým přáním je, aby se tradice evangelického vzdělávání na půdě našeho sboru dále rozvíjela.  Pán Bůh Vám žehnej!

 

 

                   Miroslav Tyrlík                                                      Vlastimil Ciesar

            ……………………….                                             ……………………..

 

                        kurátor                                                                     pastor

 

V Gutech  dne 27.března 2011

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář